SPECIALITIES 珠光涂布纸

SPECIALITIES

涂有珠光颜料的纸。特点是根据光的角度来展现闪光和光泽。偏光珠光纸如No.131-N或No.132-N可以在不同角度变色为蓝色或绿色。不仅有超平滑纸张,也有如No.125或No.126等糙感纸张可供选择。

项目

照片

产品名称

g/㎡ 令重
原纸宽度
(有效宽度)
× 流量
每包数量 加工 甘蔗渣 FSC
No.101 279 24 79(78)×109 100 珠光加工 - -
No.102 315 19.5 65(64)×95 100 珠光加工 - -
315 27 79(78)×109 100 珠光加工 - -
No.106 215 18.5 79(78)×109 100 珠光加工 - -
No.109-1 350 30 79(78)×109 100 珠光加工 - -
No.111 360 31 79(78)×109 100 珠光加工 - -
No.112 400 34.5 79(78)×109 100 珠光加工 - -
No.113 315 27 79(78)×109 100 珠光厚涂加工(糙面) - -
No.116-FS 315 27 79(78)×109 100 白珠光加工
No.117-FS 315 27 79(78)×109 100 高白度珠光加工
315 19.5 65(64)×95 100 高白度珠光加工
315 14 55(54)×80 100 高白度珠光加工
No.118 315 27 79(78)×109 100 高白度珠光加工 - -
No.125 315 27 79(78)×109 100 珠光加工 (环保产品) -
No.126 315 27 79(78)×109 100 高白度珠光加工 (环保产品) -
No.127-FS 310 26.5 79(78)×109 100 珠光加工 (环保产品)
No.130 315 19.5 65(64)×95 100 珠光加工彩虹 金色 - -
315 27 79(78)×109 100 珠光加工彩虹 金色 - -
No.131-N 315 27 79(78)×109 100 珠光加工彩虹 蓝色 - -
No.132-N 315 27 79(78)×109 100 珠光加工彩虹 绿色 - -
No.133-N 315 27 79(78)×109 100 珠光加工彩虹 紫色 - -
No.140 290 25 79(78)×109 100 白珠光加工(糙面) - -
No.142 ★ 310 26.5 79(78)×109 100 珠光加工彩虹 紫色 -
No.143 ★ 310 26.5 79(78)×109 100 珠光加工彩虹 金色 - -
No.1101 310 26.5 79(78)×109 100 珠光加工 - -
★ 产品新闻
    请联系我们的销售人员以确认不同厚度,尺寸等信息。
 

备考


同一品牌下的产品


« 按产品名称搜索


INQUIRY